Kvalitní právní pomoc přesně pro Vás.

Vládnu paragrafy, ale mluvím lidskou řečí. Hledáte advokáta, co se vyzná nejen v zákonech, ale i místních poměrech?

Jako advokát

Nabízím tyto služby

Rodinné právo

Komplexní řešení veškerých záležitostí týkajících se rodinného života, úprava poměrů k nezletilým, otázky výživného, zastupování v řízeních o rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů. Určení - popření otcovství

Realitní právo

Příprava - revize smlouvy: kupní, darovací, dohody o vypořádání podílového spoluvlasnictví. Zřízení věcného břemene. Převod nemovitosti včetně advokátní úschovy, zastoupím Vás při vkladovém řízení.

Správní právo

Uplatnění a vymáhání náhrady škody způsobené státem a jeho orgány, nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Příprava správních žalob a kasačních stížností.

Trestní právo

Obhajoba ve všech fázích trestního řízení. Zastoupení poškozených. Uplatnění nároku na náhradu škody za poškozené. Odškodnění poškozených při dopravních nehodách. Zastoupení při jednání s pojišťovnou.

Občanské právo

Právní pomoc v oblasti závazkového, majetkového a dědického práva. Zastupování před soudy. Poradenství v oblasti spotřebitelského práva.

Vymáhání pohledávek

Příprava předžalobní výzvy, sepis žaloby, zastoupení klienta u soudu, sepis exekučního návrhu, zastoupení v exekučním řízení, event. insolvečním řízení.

Služby

O mých službách

Vaše smlouvy budou neprůstřelné a srozumitelné

Věci řeším bez průtahů

Předem víte,
kolik a za co platíte

Mám praktický přesah a myslím na všechny situace

Advokacii vykonávám jako samostatný advokát. Pro případ nemoci nebo kolize s jinou věcí, spolupracuji s kolegy advokáty, kteří mne v těchto ojedinělých případech mohou zastoupit.

Pro případ profesní odpovědnosti jsem pojištěn na částku 7.000.000,-Kč. Mohu také ověřit Váš podpis na listinách, které jsem sám sepsal, rovněž i na  na ostatních typech listin.

Pro advokátní úschovu mám vedeny zvláštní účty úschov u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,  pro každou jednotlivou úschovu je zřízen samostatný depozitní účet. Advokátní úschovu je možné využít pro složení kupní ceny bytu, domu, vypořádacího podílu.

Více o mně...

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2009 jsem začal vykonávat praxi advokátního koncipienta v advokátní kanceláři  v Českých Budějovicích.

Během své koncipientské praxe jsem získal cenné zkušenosti téměř ve všech oblastech práva. Měl jsem možnost vést obhajobu klientů v trestním a přestupkovém řízení, stejně tak i zastupovat klienty v občanskoprávních a obchodních sporech.

Po složení advokátních zkoušek jsem se rozhodl začít vlastní advokátní praxi a zúročit tak své znalosti a zkušenosti získané během dosavadní právní praxe. Jako samostatný advokát působím od roku 2013.

Odměna

Jak jsou ceny určovány?

Odměna je určována vždy ve vztahu k Vaší konkrétní věci a může být vypočtena různými způsoby ( hodinovou sazbou, pevně smluvenou částkou za celý případ, podle počtu úkonů ). V případě, že není dohodnuta výše odměny nebo způsob jejího výpočtu, účtuji klientovi odměnu podle počtu provedených úkonů stanovenou dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif).

Ve většině případů se s klienty předem dohodnu na individuální smluvní ceně za právní služby, která je závislá na odborné a časové náročnosti poskytovaných služeb. Výsledná cena právní služby není navýšena o DPH , neboť nejsem plátcem této daně.

Proces

Jak spolupráce probíhá?

Kontaktujte mě

Pošlete mail nebo zavolejte ... kontakt...

Schůzka

Informace.

Domluva spolupráce

Pochopím Váš problém a domluvíme se na spolupráci.