Warning: Constant SCRIPT_DEBUG already defined in /home/u381510276/domains/tomanek-advokat.cz/public_html/wp-config.php on line 120
Mgr. Bc. Martin Tománek, advokát – Advokacii vykonávám jako samostatný advokát. Občanské právo, Obchodní právo, Rodinné právo, Správní právo, Trestní právo.

Kvalitní právní pomoc přesně pro Vás.

Vládnu paragrafy, ale mluvím lidskou řečí. Hledáte advokáta, co se vyzná nejen v zákonech, ale i místních poměrech?

Jako advokát

Nabízím tyto služby

Rodinné právo

Komplexní řešení veškerých záležitostí týkajících se rodinného života, úprava poměrů k nezletilým, otázky výživného, zastupování v řízeních o rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů. Určení - popření otcovství

Realitní právo

Příprava - revize smlouvy: kupní, darovací, dohody o vypořádání podílového spoluvlasnictví. Zřízení věcného břemene. Převod nemovitosti včetně advokátní úschovy, zastoupím Vás při vkladovém řízení.

Správní právo

Uplatnění a vymáhání náhrady škody způsobené státem a jeho orgány, nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Příprava správních žalob a kasačních stížností.

Trestní právo

Obhajoba ve všech fázích trestního řízení. Zastoupení poškozených. Uplatnění nároku na náhradu škody za poškozené. Odškodnění poškozených při dopravních nehodách. Zastoupení při jednání s pojišťovnou.

Občanské právo

Právní pomoc v oblasti závazkového, majetkového a dědického práva. Zastupování před soudy. Poradenství v oblasti spotřebitelského práva.

Vymáhání pohledávek

Příprava předžalobní výzvy, sepis žaloby, zastoupení klienta u soudu, sepis exekučního návrhu, zastoupení v exekučním řízení, event. insolvečním řízení.

Služby

O mých službách

Vaše smlouvy budou neprůstřelné a srozumitelné

Věci řeším bez průtahů

Předem víte,
kolik a za co platíte

Mám praktický přesah a myslím na všechny situace

Advokacii vykonávám jako samostatný advokát. Pro případ nemoci nebo kolize s jinou věcí, spolupracuji s kolegy advokáty, kteří mne v těchto ojedinělých případech mohou zastoupit.

Pro případ profesní odpovědnosti jsem pojištěn na částku 7.000.000,-Kč. Mohu také ověřit Váš podpis na listinách, které jsem sám sepsal, rovněž i na  na ostatních typech listin.

Pro advokátní úschovu mám vedeny zvláštní účty úschov u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,  pro každou jednotlivou úschovu je zřízen samostatný depozitní účet. Advokátní úschovu je možné využít pro složení kupní ceny bytu, domu, vypořádacího podílu.

Více o mně...

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2009 jsem začal vykonávat praxi advokátního koncipienta v advokátní kanceláři  v Českých Budějovicích.

Během své koncipientské praxe jsem získal cenné zkušenosti téměř ve všech oblastech práva. Měl jsem možnost vést obhajobu klientů v trestním a přestupkovém řízení, stejně tak i zastupovat klienty v občanskoprávních a obchodních sporech.

Po složení advokátních zkoušek jsem se rozhodl začít vlastní advokátní praxi a zúročit tak své znalosti a zkušenosti získané během dosavadní právní praxe. Jako samostatný advokát působím od roku 2013.

Odměna

Jak jsou ceny určovány?

Odměna je určována vždy ve vztahu k Vaší konkrétní věci a může být vypočtena různými způsoby ( hodinovou sazbou, pevně smluvenou částkou za celý případ, podle počtu úkonů ). V případě, že není dohodnuta výše odměny nebo způsob jejího výpočtu, účtuji klientovi odměnu podle počtu provedených úkonů stanovenou dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif).

Ve většině případů se s klienty předem dohodnu na individuální smluvní ceně za právní služby, která je závislá na odborné a časové náročnosti poskytovaných služeb. Výsledná cena právní služby není navýšena o DPH , neboť nejsem plátcem této daně.

Proces

Jak spolupráce probíhá?

Kontaktujte mě

Pošlete mail nebo zavolejte ... kontakt...

Schůzka

Informace.

Domluva spolupráce

Pochopím Váš problém a domluvíme se na spolupráci.